คุณครู.คอม
.

Online: 6 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คุณครู.คอม
คุณครูเรดิโอ
คุณครูเรดิโอ
30-11-2018
มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
คนในโลกนี้ ล้วนแต่ปรารถนาความสุข กันถ้วนหน้า แม้เบื้องหน้า กายแตกดับลง ก็ปรารถนาเสวยสุขในสวรรค์ เป็นเทพบุตร เทวธิดา หรือเทวดา กันทั้งนั้น  แต่ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต จามานสูตร  ...
ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
เหตุแห่งการเกิดในครรภ์               [๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย ๓ ประการ ความเกิด แห่งทารกก็มี ในสัตว์โลกนี้ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน แต่มารดายังไม่มีระดู และทารกที่จะมาเกิด ยังไม่ปรากฏ ความเกิดแห่งทารก ก็ยังไม่มีก่อน ในสัตว์โลกนี้ ...
อันตรธาน 5
อันตรธาน 5
28-02-2018
อันตรธาน 5 ในความเป็นจริงพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เพียงแต่ค่อย เสื่อมไปทีละน้อย ซึ่งการอันตรธานในพระพุทธศาสนา  อันตรธานมี   ๕    อย่างคือ 1.อธิคมอันตรธาน     อันตรธานเห่งการบรรลุ  ...
มาฆบูชา
มาฆบูชา
28-02-2018
วันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ...
การทำทาน
การทำทาน
23-02-2018
หากคำว่า "ทาน" มีได้เฉพาะ ให้ บริจาค วัตถุ สิ่งของเ เงินทอง เท่านั้น คนจน ที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็หมดโอกาส "ทาน" ดังนั้น แม้แต่การแสดงรอยยิ้ม ให้กำลังใจผู้อื่น ก็เป็น"ทาน"ได้ พระพุทฑเจ้าตรัสว่า "บุคคล แม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง ...
การพิจารณาเวทนาในเวทนาในชีวิตประจำวัน
การพิจารณาเวทนาในเวทนาในชีวิตประจำวัน
23-02-2018
ตื่นเช้ามาข้พเจ้าได้รับภาพคำอวยพรในไลน์ จากญาติธรรมคนหนึ่ง ดังภาพ ข้าพเจ้าจำได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอน เวทนา มี 3 อย่าง คือ 1. สุข 2. ทุกข์ 3.ไม่สุขไม่ทุกข์ ให้ระลึกตรวจสอบทุกวันว่า วันนี้เวลานี้ มีสุข มีทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ คือ เฉย ๆหรือขณะเป็นสุข ...
เมื่อมีศีลดี
เมื่อมีศีลดี
23-02-2018
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อกาย วาจา ใจ สุจริต(มีศีล) ก็จะปราศจาค ความเดือดเนื้อร้อนใจ (วิปัตติสาร) เมื่อทำสมาธิก็จะเกิด ปิติ สุข และเกิดสมาธิในที่สุด .. ดังนั้นการจะทำสมาธิ ให้ได้สมาธิจิตสงบ จะต้องมีศีลบริสุทธิ์ จึงจะเห็นผล ใครยังไม่เห็นผลให้หมั่นตรวจดูศีลของตนเอง ----------------------- สรุปว่า ...
คำอวยพรส่งมาทางไลน์
คำอวยพรส่งมาทางไลน์
23-02-2018
วันนี้ ได้รับภาพคำอวยพรมาจากญาติธรรม ดังภาพประกอบ มีข้อความว่า "แข็งแกร่งดังเพชร มั่นคงความดี ม้่งมีความสุข " พิจารณาข้อความแล้ว เป็นข้อความที่ดี ความหมายลึกซึ้ง แต่มันจะไม่มีผลอะไรเลย ไม่มีการแข็งแกร่ง ไม่มั่นคงความดี มั่งมีอะไรนั่น เลยหากเราเอง ...
การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
ความเป็นมาของการจาริกแสวงบุญไปยังพุทธสังเวชนียสถาน ชาวพุทธนมัสการ เสาพระเจ้าอโศกมหาราช เครื่องหมายสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ...
กรรม 12 ประเภท
กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
กรรม 12 ประเภท ในหนังสือวิสุทธิมรรค ได้แบ่งกรรมไว้ 12 ประเภท 1. กรรมให้ผลตามกาลเวลา 2. กรรมให้ผลตามหน้าที่ และ3.กรรรมให้ผลตามความหนักเบา 1.กรรมให้ผลตามเวลา     - ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาตินี้    -  อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาติหน้า     ...
นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
เรื่องพญานาค แปลงกายมาขอบวชในพุทธศาสนา เพราะอยากเปลี่ยนภพชาตินาคเป็นมนุษย์โดยเร็ว  แต่พอความจริงปรากฏ  พระพุทธองค์ ทรงให้นาคลาสิกขา เพราะนาคเป็นเดรัจฉานจะไม่เจริญในพระธรรมวิยัยในศาสนาพุทธ จึงให้ไปรักษาศีลอุโบสถ ในวัน 8 ค่ำ 14,และ 15 ค่ำ แทนก็จะเปลี่ยนอัตภาพเป็นมนุษย์ได้เร็วเช่นกัน  ...
นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ข้อ ๕๘๙-๕๙๒ เรื่อง ตาลปุตตสูตร ว่าด้วยปัญหาของนักเต้นรำชื่อว่าตาลบุตร สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ...
คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร "อนุโมทนา" แปลว่า พลอยยินดีตามที่ได้เห็นหรือรู้ว่าผู้อื่นได้สร้างบุญกุศล และขอแสดงความรู้สึกยินดีต่อบุญกุศลของผู้นั้น จึงเปล่งวาจาต่อผู้นั้นว่า อนุโมทนา  คำว่า อนุโมทนา มาจาก คำสองคำคือ อนุ ...
เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
ทำไมวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่ หลวงปู่มั่น เล่าตำนาน "พระแก้วมรกต"พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อย่างอัศจรรย์.  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต เรื่องนี้อัตถุปัตติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระอาจารย์มั่น ...
ติดตั้งกรองเปลือยให้ BMW M43 แบบไม่ง้อแอร์โฟลว์
ติดตั้งกรองเปลือยให้ BMW M43 แบบไม่ง้อแอร์โฟลว์
15-10-2017
BMW M43 ทำไมจึงรีวิวแต่เรื่องรถ BMW M43  ขอตอบว่า ก็ใช้รุ่นนี้ และทดสอบทดลองมาพอสมควร ได้ผลอย่างไรก็เอามานำเสนอ เพื่อสาธารณะ ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ปกติรถรุ่นนี้ จะใช้แอร์โฟลว์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการควบคุมอากาศให้ไหลเข้าห้องเผาไหม้ให้เพียงพอกับน้ำมันที่ ...
ระวังเรื่องอาหารปลอม 10 อย่าง
ระวังเรื่องอาหารปลอม 10 อย่าง
08-10-2017
เรื่องนี้เตือนกันไว้ก่อนอาหารที่ปลอมขึ้นมาวางจำหน่ายจริงๆในประเทศจีน มีทั้งเนื้อวัวปลอม ข้าวสารปลอม สาหร่ายปลอม ไข่ปลอม นมเด็กปลอม ซาลาเปาปลอม เนื้อหมูปลอม บะหมี่ปลอม ไวน์ปลอม และอีกมากมายหลายชนิดที่ปลอมกันจนเป็นเรื่องปกติของประเทศจีน ดังในภาพจากยูทูปต่อไปนี้ ...
ซิปเพิ่มแรงม้ารถยนต์ BMW E36 M 43
ซิปเพิ่มแรงม้ารถยนต์ BMW E36 M 43
03-10-2017
สืบเนื่องจากเครื่อง M43 ในรถยนต์ BMW E36 สีดำ คันนี้ เครื่อง M43 เครื่องนี้มีความจุของกระบอกสูบ  1800 ซีซี ม้าตีนต้นไม่สะใจเท่าไหร่ และมีแรงม้าเพียง 115 HP จึงทำให้การออกตัวอืดพอสมควร แต่ม้าตีนปลายไหลได้เรื่อย ๆ 160-180  ก็ไปได้ นี้คือทางเลือก ...
BMW E36 M43 น่าสนใจ
BMW E36 M43 น่าสนใจ
27-09-2017
ใครที่ใช้รถยนต์ BMW E36 เครื่อง M43 รถรุ่นนี้ผลิตปี 1993-1997 ตัวรถรุ่นนี้ทนแลยังเฉิดฉายอยู่ในท้องถนนอย่างทรนง แบบไม่อายใคร ส่วนมากเจ้าของจะรักและหวงแหนสุด ๆ แค่อายุมากขนาดนี้อาจมีปัญหาเครื่องยนต์งอแงบ้าง ถ้าจะให้ดี ควรเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ซึ่งจะแก้ปัญหาจุกจิกได้ ...
ทำไมต้องทำบุญ
ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
ทำไมต้องทำบุญ   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ท่านได้เทศน์เรื่องทำบุญไว้ว่า  "ทำไมต้องทำบุญ?" เพราะ บุญ เป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูด ความเจริญ มาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุ แห่งความสุข ความสำเร็จ ...
เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 698 พระโพธิสัตว์ทรงเหลียวแลดูทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ไม่เห็นผู้ที่เสมือนกับพระองค์ จึงบ่ายพระพักตร์มุ่งสู่ทิศอุดร ทรงดำเนินไป ๗ ย่างก้าว. และเมื่อดำเนินไป ก็ดำเนินไปบนแผ่นดินนั่นแหละ ...
การระวังรักษาข้อเข่าเสื่อม
การระวังรักษาข้อเข่าเสื่อม
08-01-2017
จากสถิติของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยของมูลนิธิโรคข้อ พบว่าในปี 2549 ไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบในผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้พบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในอายุน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมหลายๆอย่างประกอบกัน ...
“มันเทศ” คุณค่าเพียบ เผย “สีม่วง” สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี
“มันเทศ” คุณค่าเพียบ เผย “สีม่วง” สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี
03-01-2017
“มันเทศ” คุณค่าเพียบ เผย “สีม่วง” สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี นักโภชนาการ เผย “มันเทศ” คุณค่าเพียบ โภชนาการสูงกว่า “ข้าว” ใช้เป็นแหล่งอาหารสำรองยามประเทศขาดแคลนได้ มีไฟเบอร์กินแล้วอิ่มท้อง ชี้ มันเทศสีส้มมีเบตาแคโรทีนใกล้เคียงแครอท ...
“ในหลวง รัชกาลที่ ๙” จากโตโยต้า โซลูน่า เลขไทย สู่โรงสีข้าวรัชมงคล
“ในหลวง รัชกาลที่ ๙” จากโตโยต้า โซลูน่า เลขไทย สู่โรงสีข้าวรัชมงคล
16-10-2016
        ภาพที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามชนบทห่างไกล พร้อมราชพาหนะที่ลุยอย่างสมบุกสมบัน หรือที่เห็นกันบ่อยคือพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงนั่งประทับบนสะพานไม้ที่บ้านเจาะบากง ...
เว็บไซต์ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดกลายเ็นสีขาวดำไว้ทุกข์
เว็บไซต์ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดกลายเ็นสีขาวดำไว้ทุกข์
15-10-2016
  บีบีซี - สื่อต่างประเทศรายงานในวันศุกร์ (14 ต.ค.) ระบุความเศร้าโศกในไทยไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนท้องถนนเท่านั้น โดยบรรดาเพจต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นทะเลสีดำทันทีที่ปรากฏข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก ...
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์หลังพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์หลังพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
14-10-2016
เป็นภาพปรากฏการณ์หมอกธุมเกตุคืนวันที่ 13 ต.ค. ระบุว่า คืนวันเสด็จสวรรคตองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกิดปรากฏการณ์ “หมอกธุมเกตุ” ซึ่งตำรากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ ๆ เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ...
ภาวะไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงจะทำอย่างไร
ภาวะไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูงจะทำอย่างไร
08-10-2016
ผมไปตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อมาอ่านรายงานผลการตรวจแล้วต้องตกใจ เมื่อพบว่า Cholesterol เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็พอรับได้ เพราะเกินไม่มากเกินแค่ 58 เอง แต่เจ้า triglyceride นี่สิเกินมา 121 เลย และมันมีอันตรายด้วย เมื่อปีที่แล้ว ผมไปตรวจที่เดียวกัน ก้ไม่เห็นจะเกิน ...
การดื่ม “น้ำแร่” อาจเป็นการกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูง
การดื่ม “น้ำแร่” อาจเป็นการกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูง
06-10-2016
    รู้หรือไม่ การดื่ม “น้ำแร่” กระตุ้นให้ความดันโลหิตสูง     ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากน้ำแร่ หากดื่มไปโดยที่ไม่ได้ระวังก็จะเกิดเป็นผลเสียได้ การศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทำได้ ...
ประโยชน์กล้วยหอมทอง
ประโยชน์กล้วยหอมทอง
02-10-2016
 ประโยชน์จากกล้วยหอม ดีต่อสมองและระบบประสาท เป็นที่รู้จักกันดีว่าการกินกล้วยหอมจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้เนื่องจากในกล้วยหอมมีสาร ทริปโตแฟน (Tryptophan) อันเป็นกรดอะมิโน ชนิดหนึ่ง ซึ่งร่างกายคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นสารเซโรโทนิน (Serotonin) ...
ประโยชน์ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ของการดื่มเบียร์
01-10-2016
เอ้าไหนใครสาวก “เบียร์” บ้าง ยกมือขึ้น ใครว่าดื่มเบียร์แล้วไม่มีประโยชน์ต้องฟังทางนี้ เพราะ “เบียร์” ไม่ใช่แค่ดื่มแล้วเมาเพียงเท่านั้น แต่ว่าเบียร์ยังเป็นสมุนไพรสรรพคุณสูง ถ้า---ดื่มไม่เกินวันละ 2 แก้วนะ!! เบียร์ จัดเป็น “น้ำสมุนไพร” ชนิดหนึ่ง ...
ฟอกปอดให้สะอาดด้วยของ 4 ชนิด
ฟอกปอดให้สะอาดด้วยของ 4 ชนิด
14-09-2016
        มะเร็งปอดนับว่าเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ที่คราชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งคิดเฉลี่ยเป็นตัวเลขจากกรมอนามัยโลก เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และนานวันดูจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และแพร่สู่ผู้คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ...
คนไทยอาจไม่รู้
คนไทยอาจไม่รู้
14-09-2016
สิ่งที่ชาวไทยอาจยังไม่เคยรู้ : ยานัตถุ์หมอมีของบริษัทหมอมี จำกัด คือผู้อาวุโสสุดด้วยอายุ 117 ปี ผู้ให้กำเนิดคือ นายมี เกษมสุวรรณ หรือหมอมี ซึ่งเป็นข้าราชการปรุงยา ในโอสถศาลา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2441 หมอมีได้เปิดกิจการส่วนตัวจดทะเบียนจัดตั้ง ...
ตำนานพระอินทร์(3)
ตำนานพระอินทร์(3)
13-09-2016
ชาวบ้านชาวช่องชื่นชมกันทั่วทั้งตำบล “คุณลุงถวิล-จิตอาสา” วัย 65 ปี แบกจอบขุดดินตระเวนซ่อมถนนบ้านเกิดมานานกว่า 10 ปีไม่เอาตังค์แม้แต่แดงเดียว จนตั้งฉายานามให้เป็น “คนดีแห่งบ้านไร่” บอกให้น้ำดื่ม ขนม อาหาร และรอยยิ้มก็พอ ส่วนเงิน “ไม่รับ ไม่ได้เดือดร้อน” ...
เกษียณอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไร
เกษียณอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไร
25-08-2016
เกษียณอย่างมีคุณภาพ วันเวลา จะพาวัย เข้าใกล้ฝั่ง สุขภาพ แล กำลัง จะถดถอย ใจเคยร้อน ก็ถอยร่น เป็นผลพลอย เริ่มเย็นลง และรอคอย รู้ปล่อยปลง สุขสุดท้าย ใช่อยู่ที่ มีทรัพย์สิน แค่พออยู่ พอกิน ตามประสงค์ มีหน้าที่ การงาน ที่มั่นคง มีรายได้ พอดำรง ...
ผู้ใช้รถยนต์ Peugoet306 หากเครื่องเกิดสะดุดมีไฟ k ขึ้นและดับ
ผู้ใช้รถยนต์ Peugoet306 หากเครื่องเกิดสะดุดมีไฟ k ขึ้นและดับ
15-08-2016
ใครใช้รถ Peugoet 106 206 207 306 406 มีอาการดังต่อไปนี้ 1.มีไฟ k ขึ้น แล้วเครื่องจะดับ 2.ติดเครื่องได้ปกติ แต่สักพักจะมีอาการสะดุด 3.เครื่องตื้อเร่งไม่ขึ้น 4.เข็มไมล์ และวัดรอบแกว่งๆ หยุด ๆ ข้างล่างนี่เลย ตัวจำเลย 4-Pins Oxygen O2 Lambda ...
Sensor Flywheel เสียอาการเป็นอย่างไรครับ
Sensor Flywheel เสียอาการเป็นอย่างไรครับ
13-08-2016
Sensor Flywheel เสียอาการเป็นอย่างไรครับ ทั้งรถยุโรป และรถเอเชีย หลายค่าย ส่วนมากจะอยู่ในเครื่องยนต์รถยุโรปและรถญี่ปุ่น เกาหลี เป็นตัวกำหนดค่าการจ่ายน้ำมันและ ค่าการจุดระเบิดไปยัง ECU ถ้าตัวนี้เสีย รถจะติดยาก หรือติด แล้วดับกลางอากาศหรือหากกำลัำงจะเสียก็จะ เกิดอาการดังกล่าวถี่เข้าเรื่อยๆ ...
มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดี ก็หายได้ด้วยฟักข้าวเป็นพระเอก
มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดี ก็หายได้ด้วยฟักข้าวเป็นพระเอก
13-08-2016
มะเร็งตับอ่อน/ท่อนำ้ดี หายได้ เพราะฟักข้าว เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเฉียดตาย ของผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งในภาคอีสานตอนบน เมื่อปี 2556 คือเป็นมะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี หมอบอกญาติแล้วว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงสามเดือน อยากทำอะไรก็ทำซะ อยากกินอะไรก็กินซะ ...
กัญชารักษามะเร็ง!! เปิดประสบการณ์ลับ ผู้ป่วยมะเร็งตับ หมอบอกตายแน่ แต่กัญชาช่วยไว้ได้!
กัญชารักษามะเร็ง!! เปิดประสบการณ์ลับ ผู้ป่วยมะเร็งตับ หมอบอกตายแน่ แต่กัญชาช่วยไว้ได้!
11-08-2016
กัญชารักษามะเร็ง!! เปิดประสบการณ์ลับ ผู้ป่วยมะเร็งตับ หมอบอกตายแน่ แต่กัญชาช่วยไว้ได้! เปิดคำเล่าประสบการณ์ ผู้ป่วยมะเร็งตับ กับการใช้ “กัญชา” ในการรักษาเป็นเวลากว่าครึ่งปี จนสามารถพลิกวิกฤตชีวิตที่หมอบอกว่าจองโลงไว้ได้เลย กลับมาดีวันดีคืนอีกครั้ง ...
ตลาดร่มหุบ
ตลาดร่มหุบ
11-07-2016
“ตลาด” ที่ไหนๆ ก็มีบรรยากาศคล้ายๆ กันคือเต็มไปด้วยสารพัดของกินของใช้ มีแผงขาย มีพ่อค้าแม่ขาย มีร่มผ้าใบหลากสีสัน กางกันแดดกันฝนให้บรรดาลูกค้าที่มาเดินเลือกซื้อของ แต่ตลาดที่แปลกไม่เหมือนที่ไหน คงต้องยกให้ “ตลาดแม่กลอง” หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม ...
เตือน! ออกกำลังตอนเช้าทั้งที่ท้องยังว่าง เสี่ยงตับพัง พอๆ กับคนกินเหล้า
เตือน! ออกกำลังตอนเช้าทั้งที่ท้องยังว่าง เสี่ยงตับพัง พอๆ กับคนกินเหล้า
19-04-2016
คนส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาออกกำลังคิดว่าอากาศสดชื่น มลพิษน้อย อากาศเย็น ร่างกายยังสดชื่น เพราะได้พักมาทั้งคืน แต่อาจเป็นการทำร้ายสุขภาพมากกว่า!!               เพราะตอนเย็น กินเสร็จเข้านอน ไม่ได้ใช้พลังงาน ...
สาระจากการบิณฑบาต และการใส่บาตร
สาระจากการบิณฑบาต และการใส่บาตร
06-04-2016
บิณฑบาต (อ่านว่า บิน-ทะ-บาด) เป็นภาษาบาลี (ไม่มี ร )มาจากคำว่า ปิณฺฑ + ปาต แปลว่า การตกลงแห่งก้อนข้าว โดยทั่วไปคำนี้หมายถึงกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา ในการออกเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหาร หรือสิ่งของจากชาวบ้านในเวลาเช้า เรียกว่าการออกบิณฑบาต ...
4 อาหารต้องห้าม ทำแก่ไม่รู้ตัว
4 อาหารต้องห้าม ทำแก่ไม่รู้ตัว
05-04-2016
4 อาหารต้องห้าม ทำแก่ไม่รู้ตัว ชีวจิตแนะนำคุณเสมอว่า สุขภาพดีนั้นสร้างได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ก็อย่างที่คุณทราบว่าในทางกลับกัน การกินอาหารไม่เลือกก็อาจทำร้ายสุขภาพของคุณได้ จึงอยากชวนคุณมารู้จัก 4 อาหารที่อาจทำให้ร่างกายคุณเสื่อมทรุดโทรม ...
เราเคยฟังแต่ไม่รู้จักชื่อ เพลงพม่าประเทศ
เราเคยฟังแต่ไม่รู้จักชื่อ เพลงพม่าประเทศ
03-04-2016
พม่าประเทศ หรือ พม่าปเทศ เป็นเพลงบรรเลงที่ใช้เปิดนำเพื่อเทียบเวลาของประเทศไทยเมื่อเวลาก่อน 8:00 น. (ก่อนเคารพธงชาติเช้า) เวลาก่อน 18:00 น. (ก่อนเคารพธงชาติเย็น) และก่อน 20:00 น. (ก่อนข่าวในพระราชสำนัก) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ...
ตัดสินคดีโกงในสมัยโบราณ
ตัดสินคดีโกงในสมัยโบราณ
31-03-2016
บทความต่อไปนี้ เป็นการย่อความจากเรื่อง “คดีพระปรีชากลการ มโหฬารงานสร้างทางการเมือง” จากนิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 3183 - 3194 ซึ่งเขียนโดยหม่อมหลวงชัยนิมิตร นวรัตน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “นาย ...
หลวงพ่อเทศนาเรื่องอารมณ์ของพระโสดาบัน
หลวงพ่อเทศนาเรื่องอารมณ์ของพระโสดาบัน
04-03-2016
หลวงพ่อฤษีลิงดำ ได้เทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกา ตอนหนึ่ง เรื่องอารมณ์ของพระโสดาบัน เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของบุคคลในสมัยพุทธกาลที่ชื่อ “สุปพุทธกุฎฐิ” แปลว่า “นายสุปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน” ชายผู้นี้ก็มีอาชีพเป็นขอทานและต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคนี้เป็นอย่างมาก เวลาที่เขาได้เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่บนตอไม้ ...
แพทย์ญี่ปุ่นชี้ อดข้าวเช้าเสี่ยงความดันสูง,เส้นเลือดแตก
แพทย์ญี่ปุ่นชี้ อดข้าวเช้าเสี่ยงความดันสูง,เส้นเลือดแตก
04-03-2016
แพทย์ญี่ปุ่นชี้ อดข้าวเช้าเสี่ยงความดันสูง,เส้นเลือดแตก  ผลการวิจัยของแพทย์ชาวญี่ปุ่นชี้ว่า คนที่ไม่ทานอาหารเช้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าคนที่ทานอาหารเช้าเป็นประจำถึง 30%        ...
อาหารที่ไม่ตวรรับประทานบ่อย 10 อย่าง
อาหารที่ไม่ตวรรับประทานบ่อย 10 อย่าง
29-02-2016
ในหลวงคือพระโพธิสัตว์
ในหลวงคือพระโพธิสัตว์
29-02-2016
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต “ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ...” ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต พระผู้เคร่งครัดในศีล ลงทำวัตรไม่เคยขาด สละตำแหน่งไปบวชตลอดชีวิต ทั้งเป็นพระผู้มีตบะแก่กล้า สามารถกำจัดพิษงูได้ด้วยสมาธิโดยไม่ต้องไปหาหมอ หลวงปู่แหวน ...
เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
การเล่าเรื่องราวพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน น่าฟังมาก อ้างอิงจากพระไตรปิฏก ถ้าวิดีโอยังไม่ทำงาน คลิกที่จออีกครั้ง
แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ แผนที่ธรรม อะธิบายอะไร? 1.อธิบาย ภพภูมิได้ กล่าวคือ สามารถดู 31 ภพ จากแผนที่ธรรมนี้ 1. หมวดอบายภูมิ เป็นภพที่มีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียว เรียกว่าทุกข์คติ คติแปลว่าที่ไป เป็นภพที่ไม่มีการสร้างบารมีได้ ไม่สามารถไปเกินมนุษย์ได้ ...
น้ำมันบูด
น้ำมันบูด
20-12-2015
เรื่อง น้ำมันบูด ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะประสบปัญหาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ที่เติมไว้ครึ่งถังในรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG เป็นประจำ แต่ที่เติมน้ำมันเพราะเอาไว้สตาร์ทเครื่องเพื่ออุ่นหม้อต้มแก๊สก่อน พอได้ที่แล้วก็ตัดเข้าโหมดแก๊ส เลย ดังนั้นน้ำมันที่เติมไว้ครึ่งถังนั้นจึงเก็บนานอย่างน้อย ...
มารู้จักน้ำมันแก๊สโซฮอล E85
มารู้จักน้ำมันแก๊สโซฮอล E85
20-12-2015
รู้จักกับ E85 นํ้ามันก๊าซโซฮอล์ อี 85 คือนํ้ามันอะไร ใช้แก้ปัญหาราคานํ้ามันแพงในระยะยาวได้อย่างไร หลายคนอาจสงสัย คำตอบก็ง่ายมากครับ นํ้ามันอี 85 ก็คือ นํ้ามันที่มีส่วนผสมของ "เอธานอล" 85 เปอร์เซ็นต์ (ผลิตได้เองในเมืองไทยจากอ้อยและมันสำปะหลัง) ...
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
ปริศนาธรรม “สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป” สี่คนหาม ตามตำนาน ท่านกล่าวย้ำ คือดินน้ำ ลมไฟ ในธาตุขันธ์ ประกอบเป็น ตัวตน แตกต่างกัน ต่างเผ่าพันธุ์ เพราะกรรม ที่ทำมา สามคนแห่ นั้นไซร้ คือไตรลักษณ์ ใกล้ตัวนัก แต่เหมือนไกล ...
"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตาม ปฏิทินจันทรคติ ...
5 เหตุผลชวนเดินออกกำลัง 9,900 ก้าวต่อวัน
5 เหตุผลชวนเดินออกกำลัง 9,900 ก้าวต่อวัน
11-11-2015
5 เหตุผลชวนเดินออกกำลัง 9,900 ก้าวต่อวัน ให้ประโยชน์ทั้งสุขภาพแข็งแรง และสังคมแข็งแรง               การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุด ที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ก็สามารถเดินได้ ...
ไมโครซอฟท์จัดเต็ม อย่างเยี่ยมเลย
ไมโครซอฟท์จัดเต็ม อย่างเยี่ยมเลย
07-10-2015
มาแล้วกองทัพสินค้าระบบปฏิบัติการล่าสุด Windows 10 จากไมโครซอฟท์ แม่ทัพใหญ่ คือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถพับตลบหลังเพื่อใช้งานเป็นแท็บเล็ตอย่าง Surface Book ร่วมด้วยแท็บเล็ตรุ่นใหม่จอใหญ่ขึ้นแต่ตัวเครื่องเล็กกว่าเดิม Surface Pro 4 ยังมีนาฬิกาไฮเทค ...
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์
21-09-2015
สามพราน ริเวอร์ไซด์ ร่วมกับ ททท. สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีอินทรีย์   เมื่อเร็วๆ นี้ นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ในฐานะประธานโครงการ สามพรานโมเดล ใ ห้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ...
ละครหุ่นสายรุ่นจิ๋ว
ละครหุ่นสายรุ่นจิ๋ว
21-09-2015
ละครหุ่นสายรุ่นจิ๋ว : เมื่อเร็วๆ นี้ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม  เด็กนักเรียน จากโรงเรียนวัดเขายี่สาร    อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เดินทางมาร่วมแสดง ละครหุ่นสาย ในงาน “ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์”       ...
ยานเกราะล้อยางของไทย
ยานเกราะล้อยางของไทย
21-09-2015
ยานเกราะล้อยาง BWS 8x8 ประโยชน์ทั้งต่อชาติ และประชาชน ยานเกราะ คือ พาหนะล้อหรือสายพานที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันตนเองจากอาวุธยิงเล็งตรงหรืออาวุธยิงเล็งจำลอง และป้องกัน อันตรายจากวัตถุระเบิดหรือป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ในระดับหนึ่ง ...
วินโดวส์8.1ใช้ตัวเลขชุดขวามือไม่ได้แก้อย่างไร
วินโดวส์8.1ใช้ตัวเลขชุดขวามือไม่ได้แก้อย่างไร
09-09-2015
ได้เครื่องมาใหม่ ลงวินโดวส์ 8.1 มาพร้อมกับเครื่อง ตอนแรกก็ใช้ปกติ แต่พอมาปรับแต่งนี่ นั่น โน้น นู้น ไปสักพัก ปรากฏว่า ชุดคีย์บอร์ดทางขวามมือ (ชุดตัวเลขใช้ไม่ได้ซะแร้ว !!!) ตายละหว่า ตูมือบอนไปเอง ตอนแรกคิดว่าคีบอร์ดเสีย ก็อุตส่าห์ขับรถเข้าไปในเมืองไปซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่เป็นชุด ...
ทีวี 4k
ทีวี 4k
10-09-2015
ทีวี 4K หรือ Ultra High Definition คือมาตรฐานใหม่ของความละเอียดของ "จอภาพ" และ "คอนเทนต์" โดย K ย่อมาจาก Kilo ซึ่งเท่ากับ 1000 ดังนี้ 4K ก็หมายถึง 4000 นั่นเอง สำหรับความละเอียดหน้าจอสำหรับทีวี 4K แบบ Widescreen หมายถึงมีความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล ...
พฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งทำงาน นอนเล่นมือถือ ไม่เคลื่อนไหว เสี่ยงตายก่อนวัย ป่วยโรค NCDs
พฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งทำงาน นอนเล่นมือถือ ไม่เคลื่อนไหว เสี่ยงตายก่อนวัย ป่วยโรค NCDs
09-09-2015
พฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งทำงาน นอนเล่นมือถือ ไม่เคลื่อนไหว เสี่ยงตายก่อนวัย ป่วยโรค NCDs         WHO ชี้ “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” นั่งทำงาน นอนเล่นมือถือ ไม่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวมีกิจกรรมทางกาย ทำคนตายก่อนวัยมากถึง ...
ผลกระทบ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ นักเลงคีย์บอร์ดพึงระวัง
ผลกระทบ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ นักเลงคีย์บอร์ดพึงระวัง
09-08-2015
หลัง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศและมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์กันในหมู่นักท่องโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่น้อย ซึ่งมีทั้งที่แสดงความพอใจ เห็นด้วย กับ พ.ร.บ.นี้ บ้างไม่เข้าใจเนื้อหาบางประเด็น ...
ฝีมือนักวิจัยไทยแยกน้ำจืดจากน้ำเค็มด้วยไฟ 5 โวลต์
ฝีมือนักวิจัยไทยแยกน้ำจืดจากน้ำเค็มด้วยไฟ 5 โวลต์
15-07-2015
  ผศ.ดร.ธิดารัตน์  ผู้ทำวิจัย   นักวิจัย มจธ.คิดค้นวิธีแยกเกลือออกจากน้ำแบบง่ายๆ ใช้ไฟเพียง 5 โวลต์ เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก “Sorp Soft” เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำ ฝีมือคนไทย สามารถผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ 80 ลิตรต่อชั่วโมง ...
จาก 35,000 กม.บนห้วงหาว ดาวเทียมญี่ปุ่นดวงใหม่ไล่จับไต้ฝุ่นอยู่หมัดชัดแจ๋วแหวว
จาก 35,000 กม.บนห้วงหาว ดาวเทียมญี่ปุ่นดวงใหม่ไล่จับไต้ฝุ่นอยู่หมัดชัดแจ๋วแหวว
15-07-2015
จาก 35,000 กม.บนห้วงหาว ดาวเทียมญี่ปุ่นดวงใหม่ไล่จับไต้ฝุ่นอยู่หมัดชัดแจ๋วแหวว อัศจรรย์แห่งเทคโนโลยี ภาพที่ "แค็ป" จากวิดีโอในเว็บไซต์นิวยอร์กไทม์ส วันที่ 10 ก.ค.2558 แสดงให้เห็นตัวอย่าง ภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ที่ดาวเทียม Himawari-8 ...
หลวงพ่อบามิยัน กลับมาแล้ว
หลวงพ่อบามิยัน กลับมาแล้ว
19-06-2015
พระพุทธรูปบามิยัน เคยยืนทอดสายตามองเหนือหุบเขาบาบิยัน ตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถาน มาเป็นเวลานานถึงกว่า 1,500 ปี ทว่า ในเดือน มี.ค. ปี พ.ศ. 2544 กลุ่มตอลิบันได้ใช้ระเบิดไดนาไมต์ ทำลายอันตธานไปจากหน้าผาหุบเขาบามิยัน และกลุ่มตอลิบันก็ล่มสลายในเวลาต่อมา ...
ที่พักสำหรับนักเดินทางไม่ง้อไฟฟ้าประปาโทรศัพท์
ที่พักสำหรับนักเดินทางไม่ง้อไฟฟ้าประปาโทรศัพท์
30-05-2015
อีโคแคปซูล' ที่พักที่ไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอก   ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณสามารถมีที่พักขนาดเล็กที่เดินทางไปไหนมาไหนกับคุณได้ แถมยังผลิตไฟฟ้าออกมาใช้ได้เอง เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือ เปิดโทรทัศน์ รับฟังข่าวสารได้ในทุกที่ที่ต้องการ แม้กระทั่งในป่าห่างไกล ...
4 วิธีไล่มดได้ผล แบบไม่ต้องฆ่า
4 วิธีไล่มดได้ผล แบบไม่ต้องฆ่า
27-05-2015
มดถือเป็นแมลงที่มีประสาทสัมผัสต่อเรื่องอาหารไวมาก ไม่ว่าคุณแม่บ้านจะวางอาหารคาวหรือหวานไว้ตรงไหน เจ้าตัวจ้อยเหล่านี้จะจู่โจมเข้ามาทันทีแบบไม่ให้คุณตั้งตัว ครั้นอยากฆ่าให้ตายอย่างไรก็ฆ่าไม่หมด เพราะอย่างไรมันก็จะมาก่อตัวใหม่อยู่ดี ครั้นจะใช้สารเคมีในการช่วยกำจัด ...
นี่แหละโรฮิงยา หรือมูจาฮีดีน
นี่แหละโรฮิงยา หรือมูจาฮีดีน
27-05-2015
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้อพยพชาวบังคลาเทศ และชาวโรฮินจา สองกลุ่มทะเลาะกันบนเรืออพยพ เพราะมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยผู้อพยพที่มาจากบังกลาเทศต้องการไปมาเลเซีย เพราะต้องการไปขายแรงงาน แต่ผู้อพยพชาวโรฮินจาต้องการออกจากดินแดนตนเอง เหตุเพียงเท่านี้ ...
ขนส่งมวลชนจริงๆ
ขนส่งมวลชนจริงๆ
21-05-2015
ระบบขนส่งมวลชน ที่แท้จริง ระบบขนส่งมวลชนที่นิยมกันทั่วโลก คือ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ เรือ เครื่องบิน ในประเทศไทยพัฒนาทางรถยนต์มานานแล้ว และกำลังพัฒนาต่อยอดระบบรถไฟทางคู่ เชื่อมระหว่างภูมิภาค รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ในภาพคือระบบขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร ...
ข้าวปลอมมาแล้ว จาก...
ข้าวปลอมมาแล้ว จาก...
21-05-2015
ลือข้าวปลอมจากจีนระบาดไปยังชาติเอเชีย มาเลย์-สิงคโปร์ยันไม่พบข้าวพลาสติก คนงานโชว์ข้าวในตลาดเหอเฝย มณฑลอันฮุย (แฟ้มภาพ รอยเตอร์ส)        เคยได้เห็นข่าว ไข่ปลอมมาแล้ว ขณะนี้มีกระแสข่าวรายงานว่ามี ข้าวปลอมทำจากพลาสติก ...
วันความดันโลหิตสูงโลก
วันความดันโลหิตสูงโลก
17-05-2015
กรมแพทย์ชี้คนไทยป่วย ความดันสูง เพิ่มขึ้น พบบางคนเป็นแบบไม่รู้ตัว ปล่อยทิ้งไว้นานสุดเสี่ยง ทั้งอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจและไต แนะตรวจความดันปีละ 1 ครั้ง พร้อมหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 17 ...
บรูชลี เกิดแล้วที่ ญี่ปุ่น
บรูชลี เกิดแล้วที่ ญี่ปุ่น
16-05-2015
ใครเคยเป็นแฟนไอ้หนุมกังฟูคนนี้ บรูชลี ตายไป เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2516 เมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ตอนนี้ เกิดแล้วที่ญี่ปุ่น ลีลาเหมือนเด๊ะเลย
เที่ยวเมืองนอก 27 ประเทศ ที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า
เที่ยวเมืองนอก 27 ประเทศ ที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า
12-05-2015
ปัจจุบันปัจจัยต่างๆ เอื้อให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศง่ายมากขึ้น เพื่อพักผ่อน เก็บประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน่าสนใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสะดวกในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเตรียมตัว ราคาตั๋วเครื่องบินถูกลง ค่าใช้จ่ายไม่มาก ...
เห็ดเข็มทองอาหารมหัศจรรย์
เห็ดเข็มทองอาหารมหัศจรรย์
10-05-2015
เห็ดเข็มทอง อาหารมหัศจรรย์ สรรพคุณลดน้ำหนักอันดับ 1 ของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมามอง เห็ดเข็มทอง ในแง่มุมใหม่ เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า แค่เพิ่มเห็ดเข็มทองในอาหารทุกวัน ก็จะได้อาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถเนรมิตหุ่นเราให้ผอมเพรียวและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ...
คอเรสเตอรอล กินได้ ไม่มีปัญหา
คอเรสเตอรอล กินได้ ไม่มีปัญหา
02-05-2015
ฟังหมอดาเลียนำข่าว จากคณะกรรมการ Dietary Guidelines Advisory Committee ของประเทศอเมริกา ซึ่งกำลังทำรายงานฉบับร่าง เพื่อเป็นประกาศของรัฐบาลสหรัฐ มีข้อความตอนหนึ่งว่า "คอเรสเตอรอลไม่จัดว่าเป็นสารอาหารที่ต้องกังวลว่าจะรับประทานมากเกินไป" เป็นข่าวใหม่ ...
คณะศึกษาศาสตร์ มข.ขอเชิญสัมมนา
คณะศึกษาศาสตร์ มข.ขอเชิญสัมมนา
18-03-2015
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยห้องเรียนแห่งอนาคตโดยวิธีบูรณาการนวัตกรรมทางสังคมศึกษา" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ...
ออกกำลังกายเวลาไหนดี
ออกกำลังกายเวลาไหนดี
17-03-2015
เตือนมนุษย์เงินเดือนฮิตเข้าฟิตเนสตอนกลางคืน เหตุไม่มีเวลาออกกำลังกายช่วงอื่น ระวังร่างกายไม่ได้พักผ่อน นักวิชาการชี้เป็นช่วงร่างกายหลั่งฮอร์โมนซ่อมแซมส่วนสึกหรอ แต่กลับต้องมาออกแรง แนะมีกิจกรรมทางกายระหว่างทำงาน เดินทาง และงานบ้านแทน ย้ำสูตรลดอ้วนในเน็ตไม่ได้ผลกับทุกคน ...
มือถือรุ่นใหม่เร็ว ๆนี้
มือถือรุ่นใหม่เร็ว ๆนี้
17-03-2015
บอกลา โทรศัทพ์ ซัมซุง แอปเปิ้ล โนเกีย  ออปโป ฯลฯ ที่คุณกะลังใช้อยู่นี้ ไปได้เลย มันเกิดขึ้นจริงๆ แล้ว https://www.youtube.com/embed/9J7GpVQCfms ทำในฝรั่งเศส คาดว่าจะขายอีก 18 เดือน ราคา ประมาณ 13,000 บาท
"รางจืด" ช่วยล้างท้องคนกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
"รางจืด" ช่วยล้างท้องคนกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย
03-03-2015
กรมแพทย์แผนไทยชูสมุนไพร "รางจืด" ล้างพิษได้ชะงัด พัฒนาเป็นยาล้างท้องช่วยคนกินยากำจัดแมลงฆ่าตัวตาย หนุน รพ.รัฐใช้แทนยาล้างท้อง แนะประชาชนบดรางจืดกับน้ำสะอาด ปฐมพยาบาลคนกินยาฆ่าตัวตายก่อนส่ง รพ. ช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิต รางจืด ช่วยล้างท้องคนกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตาย         ...

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  kunkroo@gmail.com


kkwebv56   Copyright©2018 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม