คุณครู.คอม
.

Online: 7 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: พุทธวจนะ
อานาปานสติ
17-05-2014 เข้าชมแล้ว: 15535


ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญ
กระทำ..ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำ.ให้มากแล้ว
อย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า
หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ
ตั้งกายตรง ดำ.รงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า
มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น,
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสํเวที) หายใจเข้า,
ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก;

เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ..
กายสังขารให้รำ..งับ (ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) หายใจเข้า,
ว่า เราเป็นผู้ทำ.กายสังขารให้รำ.งับ หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ (ปีติปฏิสํเวที) หายใจเข้า, ว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสํเวที) หายใจเข้า, ว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที) หายใจเข้า,
ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ..
จิตตสังขารให้รำ..งับ (ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ) หายใจเข้า,
ว่า เราเป็นผู้ทำ.จิตตสังขารให้รำ.งับ หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสํเวที) หายใจเข้า, ว่า เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก;

เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ..จิต
ให้ปราโมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า, ว่า
เราเป็นผู้ทำ.จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ..จิต
ให้ตั้งมั่น (สมาทหํ จิตฺตํ) หายใจเข้า, ว่า เราเป็นผู้ทำ.จิต
ให้ตั้งมั่น หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ..จิต
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยํ จิตฺตํ) หายใจเข้า, ว่า เราเป็นผู้ทำ.
จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ.. (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจเข้า, ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ. หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำ.. (วิราคานุปสฺสี) หายใจเข้า, ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ. หายใจออก;
เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ.. (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเข้า, ว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ. หายใจออก;

เธอย่อมทำ.การฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ.. (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า,
ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ. หายใจออก;
ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ..ให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำ.ให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้;
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.


ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล ซึ่ง
เมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำ..ให้มากแล้ว ย่อมทำ..สติปัฏฐาน
ทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์; สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ..ให้มากแล้ว ย่อมทำ..โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์;
โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ..ให้มากแล้ว
ย่อมทำ..วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม