พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นครูประจำวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Interesting places in Kalasin province จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.71 และแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ว่า
1. แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 82.41/80.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่วนรวม เท่ากับ 19.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.92 หลังเรียน เท่ากับ 32.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.89 ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 12.83
และผลการทดสอบย่อยระหว่างเรียนเท่ากับ 82.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28


3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05
4. แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน เท่ากับ 0.545 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.545 หรือคิดเป็นร้อยละ 54.50 ของคะแนนสูงสุดที่สามารถเพิ่มขึ้นได้
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ( = 4.44, S.D = 0.22)

นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์ ส่งเมล์ถึง นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์ (61.19.66.*) [ วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 09:33 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]