พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

ผู้รายงาน นายกฤษ ศรีสมุทร

ปีที่รายงาน 2551

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษา ได้สร้างขึ้นประกอบบทเรียนและใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสอง ตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 แผน 2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. และ กวารทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นทุกชุดมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 80.63/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.74 ซึ่งหมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะชุดนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น ร้อยละ 74.00

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้แบบฝึกทักษะเป็นสื่ออย่างหนึ่ง ที่สามารถเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตืนรือร้นในการเรียนได้เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระในบทเรียนได้ดีและเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมนายกฤษ ศรีสมุทร ส่งเมล์ถึง นายกฤษ  ศรีสมุทร (125.26.70.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 11:14 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]