พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ม.1

บทคัดย่อ

หัวข้อรายงาน รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ปีการศึกษา 2552
ผู้รายงาน นายพานิช โตสารเดช
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ วิทยฐานะชำนาญการ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 เล่ม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทั้ง 5 เล่ม การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมจำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่ 2 พัฒนาการวัยรุ่นกับเพศศึกษา เล่มที่ 3 อาหารและโภชนาการ เล่มที่ 4 โรค...เรื่องควรรู้ และเล่มที่ 5 ยาเสพติด คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 1 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบหลังเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา(สุขศึกษา) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ทั้ง 5 เล่ม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม และผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได้ 89.92/89.13 ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ทั้ง 5 เล่ม พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีข้อ 8 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่มทำให้นักเรียนสามารถนำมาใช้ศึกษาได้นอกเวลาเรียน ข้อ 19 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม มีการตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อสอดคล้องกับเนื้อหา และข้อ 20 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม มีเนื้อหาน่าสนใจและการเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อ 6 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่มเป็นเรื่อง ที่นักเรียนสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา และข้อ 17 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม มีโครงสร้างการนำเสนอเนื้อหาที่ดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ำ
สรุปได้ว่าผลการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และยังได้แนวทางสำหรับครูในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายพานิช โตสารเดช ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ส่งเมล์ถึง นายพานิช  โตสารเดช   ครู โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ (118.175.153.*) [ วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 10:20 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]