พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10ประการ

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรเป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอง ปีการศึกษา 2553 จำนวน 17 คน เป็นนักเรียนชาย 11 คน และนักเรียนหญิง 6 คน ระยะเวลาในการศึกษาคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 )แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิธีการศึกษาได้นำบทเรียนสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้แบบกลุ่มขนาดเล็กหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนจำนวน 3 คน และทดลองกับนักเรียนกลุ่มขนาดกลาง จำนวน 9 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนสำเร็จรูป แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ศึกษากับกลุ่มประชากร โดยให้นักเรียนทำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วัดและประเมินผลระหว่างเรียน แล้วให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทั้ง10 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.42 /87.65
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตอง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สูงกว่าก่อนเรียน

นางวิลาวัลย์ เขื่อนแก้ว ส่งเมล์ถึง นางวิลาวัลย์       เขื่อนแก้ว (117.47.227.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:06 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]