พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1081 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0654 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางพรรษพร เพ็งศิริ ตำแหน่ง ครู นางพรรษพร เพ็งศิริ โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก [26 พ.ย. 2553] 439 0
0653 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษ นางศรีจันทร์ แสงเขื่อนแก้ว [24 พ.ย. 2553] 495 0
0652 ชุดฝึกกิจกรรมศิลปะนักเรียนปฐมวัย โรงเรรยบ้านแหลมหิน ดวงเนตร วงษ์ยาแดง [24 พ.ย. 2553] 333 0
0651 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (เศษส่วน)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปราณ๊รัตน์ มาสุวัตร [24 พ.ย. 2553] 379 1 [-]
0650 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม นายพฤฒพงศ์ สุวรรณรักษา [21 พ.ย. 2553] 333 0
0649 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางวงเดือน เกิดสว่าง [21 พ.ย. 2553] 295 0
0648 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดลดภาวะโลกร้อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางเฉลา มาทอง [19 พ.ย. 2553] 342 0
0647 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เรื่อง การปฐมพยาบาล นายอนุชาต บัวพรวน [19 พ.ย. 2553] 414 0
0646 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางลมัย บุญเถื่อน นางลมัย บุญเถื่อน [17 พ.ย. 2553] 375 0
0645 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางภิรมย์ แจ้งสว่าง นางภิรมย์ แจ้งสว่าง [17 พ.ย. 2553] 317 0
0644 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางผ่องทิพย์ อยู่พุก นางผ่องทิพย์ อยู่พุก [17 พ.ย. 2553] 379 0
0643 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ [17 พ.ย. 2553] 298 0
0642 การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นายสำเร็จ พลพินิจ [16 พ.ย. 2553] 419 0
0641 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางกนกอร ชายกลาง [16 พ.ย. 2553] 1430 11 [2 ธ.ค. 2553]
0640 รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม นางรดาณัฐ เลขนอก [16 พ.ย. 2553] 471 0
0639 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นางธนะเพ็ญ แหมา [15 พ.ย. 2553] 348 3 [15 พ.ย. 2553]
0638 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ประนอม [15 พ.ย. 2553] 362 0
0637 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาทัศนศิลป์ 1 ศ21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอิงอร ชัยเพชร [15 พ.ย. 2553] 327 0
0636 รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ นายสมบุญ มูลณี [14 พ.ย. 2553] 608 0
0635 เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสื้อผ้าสวยด้วยมือเรา นางกันยารัตน์ บัตรมาก ครูโรงเรียนรัตนชมภู [14 พ.ย. 2553] 537 1 [-]
0634 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10ประการ นางวิลาวัลย์ เขื่อนแก้ว [14 พ.ย. 2553] 740 0
0633 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม เพื่อเปรียบเทียบผล นายพฤฒพงศ์ สุวรรณรักษา ครูชำนาญการ โรงเรียนระโนด [14 พ.ย. 2553] 349 0
0632 รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม นางรดาณัฐ เลขนอก [14 พ.ย. 2553] 338 0
0631 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" นางเย็นจิต เชาวลิต [9 พ.ย. 2553] 447 0
0630 ผลการใช้ชุดสื่อประสม “หนูน้อยพลเมืองดี” เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม นางสุเพชร มั่นจรรยา [9 พ.ย. 2553] 323 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/44 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304