พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1157 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0732 รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและพูดของเด็กปฐมวัย นางเพียงไข ไชยราช [28 มี.ค. 2554] 461 0
0731 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 นายจักรพันธ์ พิมพ์พันธุ์ [22 มี.ค. 2554] 461 0
0730 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์ [18 มี.ค. 2554] 513 0
0729 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องสระและการผันวรรณยุกต์ ป.1 นางรุ่งฤดี พรมสวัสดิ์ [12 มี.ค. 2554] 810 0
0728 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการสร้าง นางสิริกร วิชชุมนตร์ [12 มี.ค. 2554] 455 0
0727 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ นายสุรพงศ์ วาลมูลตรี [9 มี.ค. 2554] 580 0
0726 รายงานการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นายตรีวิเศษ ทัพไทย [9 มี.ค. 2554] 532 0
0725 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสำลี วันคง [7 มี.ค. 2554] 488 2 [6 มิ.ย. 2554]
0724 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง นางภณิดา ฉุนหอม [1 มี.ค. 2554] 415 0
0723 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโรง นางภณิดา ฉุนหอม [1 มี.ค. 2554] 395 0
0722 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นางนิศากร นนท์เทศา [24 ก.พ. 2554] 465 0
0721 ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก นางกฤษณา มาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ [20 ก.พ. 2554] 536 0
0720 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ นายสุธนณ์ เชียวชล [19 ก.พ. 2554] 676 0
0719 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ [15 ก.พ. 2554] 440 2 [15 ก.พ. 2554]
0718 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วายุพักตร์ เขตจัตุรัส [4 ก.พ. 2554] 458 0
0717 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางขวัญยืน ชินพิเศษ [1 ก.พ. 2554] 579 0
0716 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี นายยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร์ [28 ม.ค. 2554] 464 0
0715 ผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชั้น ม.๑ นายสมเดช กลิ่นหอม [27 ม.ค. 2554] 419 0
0714 รายงานผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ นายสมเดช กลิ่นหอม [27 ม.ค. 2554] 530 0
0713 รายงาน การศึกษาการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ จำเนียร วรขะจี [22 ม.ค. 2554] 605 0
0712 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นายทวี โปธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ [20 ม.ค. 2554] 554 0
0711 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รัชฎา เทียนทอง [19 ม.ค. 2554] 596 0
0710 รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น นางโสภาวรรณ อักษรพรหม [16 ม.ค. 2554] 575 0
0709 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสมใจ เปลา [16 ม.ค. 2554] 428 0
0708 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย จิรวัฒน์ แพทย์รักษ์ [15 ม.ค. 2554] 434 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/47 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น