พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1140 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0715 ผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชั้น ม.๑ นายสมเดช กลิ่นหอม [27 ม.ค. 2554] 392 0
0714 รายงานผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ นายสมเดช กลิ่นหอม [27 ม.ค. 2554] 509 0
0713 รายงาน การศึกษาการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ จำเนียร วรขะจี [22 ม.ค. 2554] 586 0
0712 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD นายทวี โปธา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ [20 ม.ค. 2554] 526 0
0711 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รัชฎา เทียนทอง [19 ม.ค. 2554] 566 0
0710 รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น นางโสภาวรรณ อักษรพรหม [16 ม.ค. 2554] 545 0
0709 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสมใจ เปลา [16 ม.ค. 2554] 404 0
0708 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย จิรวัฒน์ แพทย์รักษ์ [15 ม.ค. 2554] 409 0
0707 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย นงลักษณ์ ทุมาภา [12 ม.ค. 2554] 412 0
0706 รายงานผลประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย นงลักษณ์ ทุมาภา [12 ม.ค. 2554] 473 0
0705 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางปัชชา รัตนพร [11 ม.ค. 2554] 418 0
0704 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน นางปัชชา รัตนพร [11 ม.ค. 2554] 491 0
0703 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ ภัทราลักษณ์ ดู่มณี [8 ม.ค. 2554] 366 2 [8 ม.ค. 2554]
0702 การพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น และของตกแต่ง จากวัสดุที่ย่อยสลายยาก อุไร พลศรีราช [6 ม.ค. 2554] 454 0
0701 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [31 ธ.ค. 2553] 427 0
0700 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ ของนักเรียนช นางสาวณัชชา ประทีปธนากร [29 ธ.ค. 2553] 559 1 [-]
0699 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง คลื่นกล กลุ่มสาระการเรียน นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คร [28 ธ.ค. 2553] 509 0
0698 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางมาเรียม สุโง๊ะ [25 ธ.ค. 2553] 597 0
0697 การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม นายมาโนช ภูคงกิ่ง [23 ธ.ค. 2553] 549 0
0696 การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ นายมาโนช ภูคงกิ่ง [23 ธ.ค. 2553] 505 0
0693 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ [21 ธ.ค. 2553] 459 0
0692 นำเสนอผลงานทางวิชาการ ของครูพัฒนา เจียมสกุล พัฒนา เจียมสกุล [18 ธ.ค. 2553] 475 0
0691 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ คุณครูกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ โรงเรียนบางขันวิทยา [17 ธ.ค. 2553] 673 0
0690 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ผู้วิจัย ศุภณัฐ วิริยะพานิช. [15 ธ.ค. 2553] 543 0
0689 การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ [13 ธ.ค. 2553] 466 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/46 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น