พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1133 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0708 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย จิรวัฒน์ แพทย์รักษ์ [15 ม.ค. 2554] 391 0
0707 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย นงลักษณ์ ทุมาภา [12 ม.ค. 2554] 395 0
0706 รายงานผลประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย นงลักษณ์ ทุมาภา [12 ม.ค. 2554] 458 0
0705 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางปัชชา รัตนพร [11 ม.ค. 2554] 396 0
0704 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน นางปัชชา รัตนพร [11 ม.ค. 2554] 469 0
0703 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ ภัทราลักษณ์ ดู่มณี [8 ม.ค. 2554] 350 2 [8 ม.ค. 2554]
0702 การพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น และของตกแต่ง จากวัสดุที่ย่อยสลายยาก อุไร พลศรีราช [6 ม.ค. 2554] 439 0
0701 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [31 ธ.ค. 2553] 405 0
0700 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ ของนักเรียนช นางสาวณัชชา ประทีปธนากร [29 ธ.ค. 2553] 539 1 [-]
0699 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง คลื่นกล กลุ่มสาระการเรียน นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คร [28 ธ.ค. 2553] 488 0
0698 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางมาเรียม สุโง๊ะ [25 ธ.ค. 2553] 576 0
0697 การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม นายมาโนช ภูคงกิ่ง [23 ธ.ค. 2553] 522 0
0696 การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ นายมาโนช ภูคงกิ่ง [23 ธ.ค. 2553] 483 0
0693 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ [21 ธ.ค. 2553] 440 0
0692 นำเสนอผลงานทางวิชาการ ของครูพัฒนา เจียมสกุล พัฒนา เจียมสกุล [18 ธ.ค. 2553] 461 0
0691 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ คุณครูกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ โรงเรียนบางขันวิทยา [17 ธ.ค. 2553] 644 0
0690 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ผู้วิจัย ศุภณัฐ วิริยะพานิช. [15 ธ.ค. 2553] 527 0
0689 การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ [13 ธ.ค. 2553] 448 0
0688 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวิสิทธิ์ สุขยานุดิษฐ์ [13 ธ.ค. 2553] 497 0
0687 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกอุย สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นประถ นางผ่องศรี สาระถี [12 ธ.ค. 2553] 545 0
0686 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางพัชรี กันทะวงค์ นางพัชรี กันทะวงค์ [12 ธ.ค. 2553] 416 0
0685 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์ [11 ธ.ค. 2553] 563 1 [17 ธ.ค. 2553]
0684 เผยแพร่ผลงานเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 403 0
0683 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 551 1 [13 ธ.ค. 2553]
0682 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 410 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/46 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น