พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1166 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0741 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สาลีนี มังคลาด [21 เม.ย. 2554] 471 0
0740 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางสาลินี มังคลาด [21 เม.ย. 2554] 419 0
0739 ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดสมองเป็นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางอุทัยวรรณ ธาตุรักษ์ [20 เม.ย. 2554] 440 0
0738 เอกสารประกอบการเรียน นายปฏิวัติ ภูศรี [18 เม.ย. 2554] 571 0
0737 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางสาลินี มังคลาด [17 เม.ย. 2554] 443 0
0736 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายภานุวิชญ์ จันท้าว [15 เม.ย. 2554] 562 0
0735 การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ นางจิตตนา ทิพยดี [7 เม.ย. 2554] 501 0
0734 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสุริยา เอ้มะราช [28 มี.ค. 2554] 632 0
0733 รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและพูดของเด็กปฐมวัย นางเพียงแข ไชยราช [28 มี.ค. 2554] 571 0
0732 รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและพูดของเด็กปฐมวัย นางเพียงไข ไชยราช [28 มี.ค. 2554] 479 0
0731 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 นายจักรพันธ์ พิมพ์พันธุ์ [22 มี.ค. 2554] 479 0
0730 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์ [18 มี.ค. 2554] 531 0
0729 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องสระและการผันวรรณยุกต์ ป.1 นางรุ่งฤดี พรมสวัสดิ์ [12 มี.ค. 2554] 841 0
0728 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการสร้าง นางสิริกร วิชชุมนตร์ [12 มี.ค. 2554] 473 0
0727 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ นายสุรพงศ์ วาลมูลตรี [9 มี.ค. 2554] 603 0
0726 รายงานการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นายตรีวิเศษ ทัพไทย [9 มี.ค. 2554] 554 0
0725 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสำลี วันคง [7 มี.ค. 2554] 511 2 [6 มิ.ย. 2554]
0724 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโคกสำโรง นางภณิดา ฉุนหอม [1 มี.ค. 2554] 431 0
0723 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักษ์ถิ่นโรง นางภณิดา ฉุนหอม [1 มี.ค. 2554] 414 0
0722 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นางนิศากร นนท์เทศา [24 ก.พ. 2554] 487 0
0721 ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก นางกฤษณา มาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ [20 ก.พ. 2554] 557 0
0720 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ นายสุธนณ์ เชียวชล [19 ก.พ. 2554] 700 0
0719 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน นายธีระศักดิ์ แสงศรีจันทร์ [15 ก.พ. 2554] 457 2 [15 ก.พ. 2554]
0718 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วายุพักตร์ เขตจัตุรัส [4 ก.พ. 2554] 480 0
0717 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางขวัญยืน ชินพิเศษ [1 ก.พ. 2554] 602 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/47 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น