พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1170 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
1198 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย วิชาหน้าท นายนุกูล บุญแจ่ม [8 ต.ค. 2558] 2 0
1197 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กีฬาฟุตบอล) ชั้นประถมศึ มนัส แก้วบท [5 ก.ย. 2558] 33 0
1196 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ก ชุติกัญ เทียมเมฆา [5 ก.ย. 2558] 21 0
1195 รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รหัสวิชา ว30224 นายอุดม จินดารัตน์ [3 ก.ย. 2558] 25 0
1194 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนมัธยม นายไพฑูรย์ พันธ์วิไล [20 ส.ค. 2558] 43 0
1193 รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกั นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก [17 ส.ค. 2558] 39 0
1192 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาเสริมทักษะภาษาไทย1 รหัสวิชา ท21201 นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย [12 ส.ค. 2558] 44 0
1191 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยบูรณาการด้วยเพลงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมความคิดเชิงสั นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย [12 ส.ค. 2558] 45 0
1190 รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษ นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก [11 ส.ค. 2558] 44 0
1189 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก [11 ส.ค. 2558] 42 0
1188 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่ นางกิตติธรา หม่อมนวล [11 ส.ค. 2558] 46 0
1187 รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์วัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิ นางเดือนฉาย บัวแก้ว [10 ส.ค. 2558] 45 0
1186 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรมภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญแบบ PANORAMA กลุ่มสาระ นางอัญชนา มาตย์สร้อย [5 ส.ค. 2558] 53 0
1185 การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนของนัก นางสาววัชราภรณ์ จุลนวล ครูชำนาญการ [1 ส.ค. 2558] 59 0
1184 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก [30 ก.ค. 2558] 55 0
1183 รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษ นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก [30 ก.ค. 2558] 56 0
1182 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางอาภิญญา จันทร์แซ [19 ก.ค. 2558] 66 0
1181 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาป นายอภิโชติ จันทร์แซ [19 ก.ค. 2558] 80 0
1180 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ นายณัฐเมธินทร์ พุทธัสสะ [11 ก.ค. 2558] 70 0
1179 รายงานผลการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ นายมุรธา มณูญทวี [9 ก.ค. 2558] 69 0
1178 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนมัธยม นายไพฑูรย์ พันธ์วิไล [3 ก.ค. 2558] 84 0
1177 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ปวีณา ดวงสมบัติ [2 ก.ค. 2558] 79 0
1176 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา นางศิริพร เมืองมูล [20 มิ.ย. 2558] 88 0
1175 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวพยอง ตู้ดำ [19 มิ.ย. 2558] 89 0
1174 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวพยอง ตู้ดำ [13 มิ.ย. 2558] 91 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 [หน้าถัดไป = 2]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น