คุณครู.คอม
.

Online: 34 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: วิดีโอคลายเครียด
ทำไมงูจึงไม่กัดเขา
24-02-2013 เข้าชมแล้ว: 5588

  ข้อความเบื้องต้น              
               พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัปปทาสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "โย จ วสฺสสตํ
ชีเว" เป็นต้น.

               พระเถระให้งูกัดตัว              
               ดังได้สดับมา กุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว บรรพชาได้อุปสมบทแล้ว
โดยสมัยอื่นอีก กระสันขึ้นจึงคิดว่า "ชื่อว่าภาวะแห่งคฤหัสถ์ ไม่ควรแก่กุลบุตรเช่นเรา. แม้การดำรงอยู่ในบรรพชาแล้วตายไป ป็นความดีของเรา" ดังนี้แล้ว ก็เที่ยวคำนึงหาอุบายเพื่อมรณะของตนอยู่.
               ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสรงน้ำแต่เช้าตรู่ ทำภัตกิจเสร็จแล้ว ไปสู่วิหาร เห็นงูที่โรงไฟ จึงใส่งูนั้นไว้ใน
หม้อใบหนึ่งปิดหม้อแล้วถือออกจากวิหาร.
               ฝ่ายภิกษุผู้กระสัน ทำภัตกิจแล้วเดินมาเห็นภิกษุเหล่านั้น จึงถามว่า "นี่อะไร ผู้มีอายุ" เมื่อพวกภิกษุตอบว่า "งู
ผู้มีอายุ" จึงถามว่า "จักทำอะไรด้วยงูนี้" ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นว่า "เราจักทิ้งมัน" คิดว่า "เราจักให้งูนี้กัดตัวตายเสีย" จึงกล่าวว่า "นำมาเถิด, กระผมจักทิ้งมันเอง" รับหม้อจากมือของภิกษุเหล่านั้นแล้ว นั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งแล้ว ก็ให้งูนั้นกัดตน. งู

ไม่ปรารถนาจะกัด. ภิกษุนั้นเอามือล้วงลงในหม้อแล้ว คนข้างโน้นข้างนี้, เปิดปากงูแล้วสอดนิ้วมือเข้าไป. งูก็ไม่กัดเธอเลย.
               เธอคิดว่า "งูนี้มิใช่งูมีพิษ เป็นงูเรือน" จึงทิ้งงูนั้นแล้วได้ไปยังวิหาร.
               ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกล่าวกะเธอว่า "ผู้มีอายุ ท่านทิ้งงูแล้วหรือ"
               ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ นั้นจะไม่ใช่งู (พิษ) นั่นเป็นงูเรือน.
               ภิกษุ. ผู้มีอายุ งู (พิษ) ทีเดียว แผ่แม่เบี้ยใหญ่ ขู่ฟู่ฟู่ พวกผมจับได้โดยยาก เพราะเหตุไร ท่านจึงว่าอย่างนี้
               ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ ผมให้มันกัดอวัยวะบ้าง สอดนิ้วมือเข้าในปากบ้าง ก็ไม่อาจให้มันกัดได้.
               พวกภิกษุฟังคำนั้นแล้ว ได้นิ่งเสีย.

               พระเถระบรรลุพระอรหัตแล้วมีชื่อว่าสัปปทาสะ              
               ภายหลังวันหนึ่ง ช่างกัลบกถือมีดโกน ๒-๓ เล่ม ไปวิหาร วางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้ที่พื้น เอาเล่มหนึ่งปลงผมของ
ภิกษุทั้งหลาย.
               ภิกษุกระสันนั้นจับมีดโกนเล่มที่เขาวางไว้ที่พื้นแล้ว คิดว่า "จักตัดคอด้วยมีดโกนนี้ตาย" จึงยืนพาดคอไว้ที่
ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้ว จ่อคมมีดโกนที่ก้านคอ ใคร่ครวญถึงศีลของตน จำเดิมแต่กาลอุปสมบท ได้เห็นศีลหมดมลทิน ดังดวงจันทร์ปราศจากมลทิน และดังดวงแก้วมณีที่ขัดดี.
               เมื่อเธอตรวจดูศีลนั้นอยู่ ปีติเกิดแผ่ซ่านทั่วทั้งสรีระ เธอข่มปีติได้เเล้วเจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย

ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จึงถือมีดโกน เข้าไปท่ามกลางวิหาร.
               ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายถามเธอว่า "ผู้มีอายุ ท่านไปไหน"
               ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ ผมไปด้วยคิดว่า ‘จักเอามีดโกนนี้ตัดก้านคอตาย.’
               ภิกษุ. เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ตาย
               ภิกษุกระสัน. บัดนี้ ผมเป็นผู้ไม่ควรนำศัสตรา๑- มา ด้วยว่าผมคิดว่า ‘จักตัดก้านคอด้วยมีดโกนนี้, แต่ตัดกิเลส
เสียสิ้นด้วยมีดโกน คือญาณ.’

               พวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "ภิกษุนี้ พยากรณ์พระอรหัตด้วยคำที่ไม่เป็นจริง."
               พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้น จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่ปลงตน
จากชีวิตด้วยมือตนเอง."
               ภิกษุ. พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสภิกษุนี้ว่า ‘เป็นพระขีณาสพ’,
                         ก็ภิกษุนี้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตอย่างนั้น เหตุไรจึงกระสัน
                         อะไรเป็นเหตุแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุนั้น.
                         เหตุไร งูนั้นจึงไม่กัดภิกษุนั้น.
               พระศาสดา. "ภิกษุทั้งหลาย งูนั้นได้เป็นทาสของภิกษุนี้ในอัตภาพที่ ๓ จากอัตภาพนี้ก่อน มันไม่อาจจะกัดสรีระ
ของผู้เป็นนายของตนได้."
               พระศาสดาทรงบอกเหตุอย่างหนึ่งแก่ภิกษุเหล่านั้น ด้วยประการฉะนี้ก่อน.
               ก็ตั้งแต่นั้นมา ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าสัปปทาสะ.                                    ดูคนทำความสะอาดบ่องู


หมวด: วิดีโอคลายเครียด
»บรูชลี เกิดแล้วที่ ญี่ปุ่น
16-05-2015
»รถนำเที่ยวของฮอลันดา มีอะไรพิเศษ ๆ
02-02-2015
»เขาจะไปไหนกันมากมายขนาดนี้
02-02-2015
»คนดูแล้ว 40 ล้านวิว
31-01-2015
»ตัวแค่นี้ ร้องเพลงได้สุดยอด
18-11-2014
»สูตรพับผ้าไว
21-10-2014
»ทฤษฎีส้นตีนแห่งชาติ
19-01-2014
»เอาอะไรมาไล่ก็ไม่ออก
19-01-2014
»อ้าวตะกี้ถ่ายภาพสาวๆ ไหงกลายเป็นคนแก่ไปได้
19-01-2014
»ผีเปรต เมืองเลย
07-09-2013
»ไปเที่ยวประเทศภูฏาน แบบไม่ต้องเดินทาง
24-02-2013
»เด็ก 6 ขวบฝึกกลองชุดจากเพลงที่ชอบ
24-02-2013
»อุโมงค์รถไฟที่สุดยอด
24-02-2013
»หนุ่มคนนี้ขี่จักรยานได้สุดยอด
24-02-2013
»ฝรั่งร้องเพลงไทย น่าฟัง
24-02-2013
»สมบัติฝังดิน
24-02-2013
»จักรยานล้อหาย
24-02-2013
»สาวน้อยไต้หวัน ตีกลองชุด
24-02-2013
»เขาขับเครื่องบินกันอย่างไร
24-02-2013
»โฆษณา คุ้น ๆ
24-02-2013
»ประเทศไทยในอดีด
24-02-2013
»ทำไมงูจึงไม่กัดเขา
24-02-2013
»ภาพยนตร์พุทธศาสดา
24-02-2013
»สัตว์ประหลาดสึนามิ
24-02-2013
»ทอม แอนด์ เจอรี่
24-02-2013
»เซียนเปียโน ตัวเล็ก ๆ
24-02-2013
»แมวพูดได้
24-02-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม