คุณครู.คอม
.

Online: 30 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016 เข้าชมแล้ว: 8995
แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพแผนที่ธรรม อะธิบายอะไร?
1.อธิบาย ภพภูมิได้ กล่าวคือ สามารถดู 31 ภพ จากแผนที่ธรรมนี้
1. หมวดอบายภูมิ เป็นภพที่มีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียว เรียกว่าทุกข์คติ คติแปลว่าที่ไป เป็นภพที่ไม่มีการสร้างบารมีได้
ไม่สามารถไปเกินมนุษย์ได้ (จากต่ำสุด-สูงสุด)
1.1 นรก นับเป็นภพที่ 1 แยกอยู่ต่างหาก มีฝ่ายร้อน ที่สุดคือ อเวจีมหานรก และฝ่ายเย็น ที่สุดคือโลกันตมหานรก
1.2 เปรต นับเป็นภพที่ 2 อยู่ในโลกมนุษย ์แต่ต่างมิติ การเกิดเป็นโอปาติกะ คืออุบัติขึ้นในอากาศแล้วโตทันที
1.3 อสุรกาย นับเป็นภพที่ 3 อยู่ในโลกมนุษย์แต่ต่างมิติ การเกิดเป็นโอปาติกะ คืออุบัติขึ้นในอากาศแล้วโตทันที
1.4 ติรัจฉาน หรือเดรัจฉาน นับเป็นภพที่ 4 อยู่ในโลกมนุษย์มิติเดียวกันกับมนุษย์การเกิด 1.ชลาพุชะ
เกิดจากมดลูก เช่น วัว ควาย หมูหมา 2.อัณฑชะ เกิดจากไข่ เป็ดไก่ นก
ทั้ง ชลาพุชะเกิดในมดลูก และอัณทชะเกิดในไข่ ล้วนเป็นการเกิดในครรภ์ ทั้งคู่
3. สังเสทชะ เกิดจากเถ้าไคล เมือก ยางเหนียวของเกสรดอกไม้ เช่นอมีบ้า พารามีเซี่ยม หนอนผลไม้
2 หมวดมนุษย์ มนุษย์ เป็นภพที่ 5 เรียกว่าเป็นภพที่มีสุขปนทุกข์ เป็นภพที่มีอายุสั้น ๆ มีร่างกายจริงเรียกว่ากายหยาบ
และสามารถสร้างบารมี ให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น หรือถึงที่สุดได้ ขึ้นอยู่กับความเพียร ในขณะเดียวกันก็สามารถไปสู่อบายภูมิได้
เมื่อไปสู่อบายภูมิแล้ว ยากมากที่จะได้มาเป็นมนุษย์ได้อีก นอกจากชดใช้กรรมทั้งหมดเสียก่อน แต่การเป็นมนุษย์หากได้
บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว สามารถไปสู่นิพพานได้โดยไม่กลับมาใช้กรรมเก่าก็ได้ เช่นกรณี พระอหิงสกะ(องคุลิมาร)
เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้ว เข้าสูพระนิพพานก็ไม่มาเกิดในโลกอีกเป็นอนัตกาล กรรมที่เคยก่อไว้ก็มารออยู่ แต่เมื่อไม่ลงมาจึงอยู่อย่างนั้น
เป็นอนัตกาลเช่นกัน จึงเป็นคำอธิบายการทำบุญหนีบาป อย่างชัดเจน (กรรมหนีไม่พ้น)

3. หมวดสวรรค์ เริ่มจากภพที่ 6 ถึงภพที่ 11 เรียกว่าเป็นภพที่เป็นสุคติ โดยส่วนใหญ่ นั้นคือภพที่ 7-11 เป็นภพสุขคติโดยแท้
ส่วนภพที่ 6 คือ จาตุมมหาราชิกา สวรรค์ชั้นที่ 1 อาจมีทุกข์ปนอยู่บ้าง เช่น เทวดาในภพนี้บางส่วนจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ในนรก
เป็นนายนิริยบาล ต้องทำงานในนรกแต่ละขุมที่มีความร้อนแรงของเปลวไฟนรก อาจทำให้เกิดความเจ้ฐปวดแสบปวดร้อนในกรณี
ปฏิบัติงาน ดังเช่นบุคคลทำงานกำบกองไฟยังต้องโดนเปลวไฟลวก แต่เมื่อหมดกะการทำงานเทวดาเหล่านั้นก็จะเข้าสู่วิมาน
เสวยสุขเป็นเวลาครึ่งต่อครึ่งของเวลา แต่ละวัน (1 วันสวรรค์ชั้นนี้ เท่ากับ 50 ปีมนุษย์) ผู้ที่จะมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้้จะต้อง
ทำทาน รักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อย และสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

อายุของสวรรค์แต่ละชั้น

ภพที่6 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
ภพที่ 7 สวรรค์ชั้นดาวดึงสา หรือดาวดึงส์
ภพที่ 8 สวรรค์ชั้นยามา
ภพที่9 สวรรค์ชั้นดุสิต
ภพที่ 10 สวรรค์ชั้น นิมานรดี
ภพที่ 11 สวรรค์ฃั้น ปรนิมมิตสวัตดี

4 หมวดพรหมโลก
พรหมโลกแบ่งออกเป็น 2 คือ
1.รูปพรหม มี 16 ชั้น
ภพที่ 12 ปริสัทชา
ภพที่ 13 ปุโรหิตา
ภพที่ 14มหาพรหมา
ภพที่ 15 ปริตตาภา
ภพที่ 16 อัปปาณาภา
ภพที่ 17 อาภัสรา
ภพที่ 18 ปริตสุภา
ภพที่ 19 อัปปมาณสุภา
ภพที่ 20 สุภภิณณหา
ภพที่ 21 สุเวหัปผลา
ภพที่ 22 อสัญญสัตตา

ภพที่ 23 อวิหา
ภพที่ 24 อตัปปา
ภพที่ 25 สุทัสสา
ภพที่ 26 สุทัสสี
ภพที่ 27อกนัษฐา

2.อรูปพรหม 4 ชั้น

ภพที่ 28อากาสาณัญจายตนะ
ภพที่ 29 วิญญาณัญจายตนะ
ภพที่ 30อากิญจัญญยจนะ
ภพที่ 31 เนวสัญานาสัญญายตนะอายุทีละชั้นของพรหมโลก

แสดงเจตนา

ข้าพเจ้า นายนิคม พวงรัตน์ ขอแสดงเจตนาเผยแพร่บทความนี้ ให้กับสาธารณะผู้ใดต้องการที่จะนำไปเพื่ออ่าน
หรือจะนำไปเผยแพร่ต่อไป ก็ขอให้นำไปได้เลย ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพราะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอยากให้วิญญูชนได้รับรู้เรื่องราวของพุทธศาสนา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล ภาวนา อันเป็นรากเหง้าของกุศลกรรม
ขอบุญกุศลเจตนาครั้งนี้ ได้เป็นนิสสัยปัจจัยที่จะนำไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ หรือในอนาคตกาลด้วยเทอญหมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
»บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
06-09-2021
»อำนาจบุญบวช สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เดินจงกรม
14-02-2021
»ชาติหน้ามีจริงไหม
26-01-2021
»บัญชีบุญ-บัญชีบาป
24-01-2021
»ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมา เราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้น
26-01-2021
»คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า "พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย" ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
24-01-2021
»มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
»ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
»อันตรธาน 5
28-02-2018
»มาฆบูชา
28-02-2018
»การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
»กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
»นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
»นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
»คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
»เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
»ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
»เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
»เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
»แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
»สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
»"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
»ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014
»มหาสุทัสสนสูตร : ข้อเตือนใจคนโลภ
29-07-2014
»อานาปานสติ
09-04-2014
»บัว 4 เหล่า
16-01-2018
»คติ และคติภพ คืออะไรและต่างกันอย่างไร
13-12-2014
»พระเกศา_พระโลหิต'_พระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ
13-12-2014
»สวรรค์ 6 ชั้น
19-01-2021
»พระคาถาธารณปริตร
02-10-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาธรรม
17-07-2013
»วันมาฆบูชา
11-02-2014
»พุทธชยันตี
10-01-2013
»พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»ช้างปาเลไลยก์
17-01-2013
»พระกุมารกัสสปะ
05-01-2013
»นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตา กลับชาติมาเกิด
05-01-2013
»นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
03-04-2016
»นางสิริมา หญิงโสเภณีผู้บรรลุโสดาบัน
05-01-2013
»เอาเงินใส่บาตรพระบาปไหม ที่นี่มีคำตอบ
03-04-2016
»โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ชาวพุทธควรชมอย่างยิ่ง
05-01-2013
»ไฟล์เสียงวิธีนั่งสมาธิตอนที่1-5 โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013
»พระไตรปิฏก ตอนที่ 1(เข้าใจง่าย)
04-01-2013
»พระบรมครู คู่มือครู
16-01-2018
»อนุบุพพิกถา
04-01-2013
»ตักบาตรเทโวโรหนะ
04-01-2013
»คุณหมอผู้สนใจธรรมะ "ธรรมะคือลมหายใจ"
04-01-2013
»พระเจ้าพิมพิสาร
04-01-2013
»พระอานนท์
04-01-2013
»พระมหาโมคคัลลานะ
04-01-2013
»เรื่องเทวดา
04-01-2013
»ถือศีล ห้า ได้กุศลมากกว่าสร้างวิหารทาน จริงหรือ
04-01-2013
»เงื่อนไขการทำบุญให้ทาน
04-01-2013
»การทำบุญด้วยศรัทธา
04-01-2013
»บุญจากการอนุโมทนา
04-01-2013
»พระฉันนนะผู้ว่ายากสอนยาก
04-01-2013
»นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า
04-01-2013
»เกิดใหม่กลัวบาป อุทาหรณ์ การทำบาป
04-01-2013
»พระภัททากัจจานาเถรี
04-01-2013
»นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013
»เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาล ย่อมประสบทุกข์
04-01-2013
»เมื่อพญานาคอยากเป็นมนุษย์
04-01-2013
»เหตุใดเทวดาจุติ(ตาย)แล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
04-01-2013
»ผลของกรรม
04-01-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม